สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 28th - Author: NaiITservice

 

ที่อยู่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 332 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

เบอร์ผู้บริหาร

0 7351 7966, 0 7351 7954, 0 7351 7955

เบอร์กลาง     

0 7351 7950

ประชาสัมพันธ์ 

0 7351 7950

สำนักปลัด อบจ.นราธิวาส 

0 7351 7960

กองกิจการสภา อบจ.นราธิวาส 

0 7351 7962

กองแผนและงบประมาณ 

0 7351 7964

กองคลัง 

0 7351 7953

กองช่าง 

0 7351 7970

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

0 7351 7972

กองพัสดุและทรัพย์สิน   

0 7351 7968

หน่วยตรวจสอบภายใน

0 7351 7974

                                                           อีเมลติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

          

 

 

 

 

 

couponcodeshosting