สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Thursday the 13th - Author: NaiITservice
ชื่อ - นามสกุลผู้ขอรับบริการ :   *
ที่อยู่:  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :  
  * จำเป็นต้องกรอก
ระดับความพึงพอใจ
     5 = มากที่สุดหรือดีมาก  4 = มากหรือดี  3 = ปานกลางหรือพอใช้  2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน  1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
* ค่าเริ่มต้น ที่ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก
1. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1
 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
1.2 มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างฃัดเจน
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ ผู้รับบริการ
1.6 มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
2. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1
 

2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน เสียงตามสาย เอกสาร

2.3 มีช่องทางการให้บริการหลายฃ่องทาง

2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ

2.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ

2.6 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ

2.7 มีการจัดโครงการบริการนอกสถานที่

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1
 

3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัย แต่งกาย สุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

3.3 เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตืนรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมบริการ

3.4 การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการเช่นกล่องรับความคิดเห็นแบบสอบถามเป็นต้น

3.5 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ

3.6 เจ้าหน้าที่บริหารด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติหน้าที่

3.7 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

           
4 สิ่งที่อำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1
 

 4.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดืนทางมารับยริการ

 4.2 ความพอเพียงของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั้งคอยรับบริการ

 4.3 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม

4.4 อุปกรณ์เครื่องมือ ในการให้บริการอย่างเพียงพอ

4.5 อุปกรณ์เครื่องมือ ในการให้บริการมีคุณภาพและทันสมัย

 4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบสะดวกต่อการใช้งาน

 4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

 

 

couponcodeshosting