สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Saturday the 4th - Author: NaiITservice

 

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมยทั่วไปของประชาชน และกฎหมายอิสลาม (มรดกและครอบครัว) แก่ประชาชนจังหวัดนราธิวาส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขอเชิญร่วมปั่นสองน่องท่องเที่ยวเมืองนรา

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อเด็กกำพร้า

กิจกรรมร่วมวิ่งกับ อสม.

โครงการอบรมค่านิยม 12 ประการให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องกฏหมายทั่วไปของประชาชน และกฏหมายอิสลาม (มรดกและครอบครัว)แก่ประชาชนจังหวัดนราธิวาส ของ อบจ.นราธิวาส

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อสืบสานประเพณีฯ

ปลูกต้นดาวเรือง และต้นทานตะวัน

 

 

 

 

 

couponcodeshosting