สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Saturday the 4th - Author: NaiITservice

 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างและพนังงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 โครงการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 ขอเชิญร่วมปั่นสองน่องท่องเที่ยวเมืองนรา

 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อเด็กกำพร้า

 กิจกรรมร่วมวิ่งกับ อสม.

 โครงการอบรมค่านิยม 12 ประการให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องกฏหมายทั่วไปของประชาชน และกฏหมายอิสลาม (มรดกและครอบครัว)แก่ประชาชนจังหวัดนราธิวาส ของ อบจ.นราธิวาส

 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อสืบสานประเพณีฯ

 ปลูกต้นดาวเรือง และต้นทานตะวัน

 

couponcodeshosting