สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Monday the 6th - Author: NaiITservice

  คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

  การเก็บภาษรีบำรุง อบจ.นราธิวาส พ.ศ. 2558 (น้ำมัน)

  การเก็บภาษีบำรุง อบจ.นราธิวาส พ.ศ.2557 (ยาสูบ)

  การชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.นราธิวาส จากผู้เข้าพักโรงแรม

  การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

  การขอรับเงินบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำ อปท.  

  การขอรับบำเหน็จพิเศษ ของลูกจ้าประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.

  การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม

couponcodeshosting