สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Wednesday the 12th - Author: NaiITservice

 ข้อบัญญัติ อบจ.นราธิวาส เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักใน โรงแรม พ.ศ. 2542 

 คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

  การเก็บภาษรีบำรุง อบจ.นราธิวาส พ.ศ. 2558 (น้ำมัน)

 ข้อบัญญัติ อบจ.นราธิวาส เรื่องกรเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จากการค้า นำมันและกำซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นชื่อเพลิงสำหรับรกยนต์และยาสูบ พ.ศ. 2557

  การเก็บภาษีบำรุง อบจ.นราธิวาส พ.ศ.2557 (ยาสูบ)

  การชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.นราธิวาส จากผู้เข้าพักโรงแรม

  การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

  การขอรับเงินบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำ อปท.  

  การขอรับบำเหน็จพิเศษ ของลูกจ้าประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.

  การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม

couponcodeshosting