สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Wednesday the 29th - Author: NaiITservice

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้จัดโครงการประชุม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องนราทัศน์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

couponcodeshosting