สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Saturday the 4th - Author: NaiITservice

คอมเมนต์   

+1 # ตอบ: Q&Aไฟซอล 2562-06-25 19:45
ทดสอบ ถาม-ตอบ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
0 # ไฟซอล 2562-06-25 20:07
ใช้งานได้ปกติ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
0 # การขอยื่นจดทะเบียนภาษีนำ้มักาญจนา หน่อทอง 2563-04-02 15:12
อ้างอิง ไฟซอล:
ทดสอบ ถาม-ตอบ

การยื่นขอจดทะเบียนภาษีนำ้มันองค์การบริหารส่วนจังหว ัดนราธิวาส ยื่นทีีกองไหน และให้เอกสารอะไรบ้างครัง
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
0 # การขอยื่นจดทะเบียนภาษีน้ำมันกาญจนา หน่อทอง 2563-04-02 15:20
(1) ติดต่อขอรับจดทะเบียนภาษีน้ำมันได้ที่ฝ่ายนิติการและ การพาณิชย์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ค่ะ
(2) เอกสารที่ใช้ยื่นพร้อมคำขอ
-สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตคประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ
-สำเนาทะเบียนบ้านของสถานการค้า
-แผนที่ตั้งของสถานการค้า
-หลักฐานแสดงกรรมสิทธิืของสถานการค้าที่จดทะเบียนหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
-สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
-สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
-หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

couponcodeshosting