สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 11th - Author: NaiITservice

 

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปืงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๓)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕)ประจำปี ๒๕๖๓

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การจัดทำแผนกาจัดหาพัดดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

-  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

couponcodeshosting