สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Wednesday the 27th - Author: NaiITservice

 

 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฬลท์ติกคอนกรีต นธ.ถ.๑-๐๐๑๘ สายทางบ้านจาแบป๊ะ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี บ้านฮูแตมาแจ ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส(ช่อง กม.๕+๙๖๖ ถึง ๖+๕๐๐)

 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฬลท์ติกคอนกรีตสายโท ๕ บ้านเจ๊ะยอ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฬลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ นธ.๑-๐๐๓๗

 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฬลท์ติกคอนกรีตสายบ้านลูโบ๊ะสาวอ ตำบลลูโบ๊ะสาวอ (ช่องที่ ๒) - บ้านบาดง เทศบาลตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือกฯ

 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฬลท์ติกคอนกรีตสาย นธ 4012 แยก ทล.4057 ตำบลปาเสมัส-บ้านปลักปลา ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ประจำภาคใต้ (แบบที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิม พระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ประจำภาคใต้ (แบบที่ ๒) 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง