สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 31st - Author: NaiITservice

 

"โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมยทั่วไปของประชาชน  และกฎหมายอิสลาม  (มรดกและครอบครัว)   แก่ประชาชนจังหวัดนราธิวาส   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  แก่พี่น้องประชาชนอำเภอตากใบ 

โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  (นายกูเซ็ง  ยาวอหะซัน)   เป็นประธานในเปิดในโครงการ   และนายอำเภอตากใบ  (นายประยูร  พุทธชาติ)  ร่วมพบปะประชาชน   ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   ผู้นำชุมชน   

เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในพื้นที่  ต่อไป

 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง