สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 31st - Author: NaiITservice

 " เครือข่ายสำนักงาน  ป.ป.ช.  ประจำจังหวัดนราธิวาส และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น  ตามโครงการ  STRONG  -จิตพอเพียงต้านทุจริต    เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2562  "

 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง