สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Monday the 1st - Author: NaiITservice

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 โดยมีนายพัครูรอยี สาและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งคณะผู้บริหารโดยนายกูเซ็ง  ยาวอหะซัน ได้เสนอญัตติเพื่อขอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายนำไปตั้งเป็นรายการใหม่  เรื่อง ขออนุมัติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) และเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง