สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 7th - Author: NaiITservice

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประกาศฯ เจตจำนงสุจริตในการบริหาร มุ่งนำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประกาศฯ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

 

couponcodeshosting