สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Saturday the 22nd - Author: NaiITservice

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม

 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง