สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 11th - Author: NaiITservice

 โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนจังหวัดนราธิวาส 

 โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส(ผ้าโทเร)

 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

 โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาสนามกีฬากลาง

 โครงการค่าขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายไปกาจัดอย่างถูกหลักวิชาการรวมทั้งค่ากาจัดของเสียอันตราย

 โครงการจัดทำเรื่อบุพชาติ

 โครงการ จัดจ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก เพื่อเด็กปฐมวัย

 โครงการจัดซื้อกระเป๋าเอกสารตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และ ผู้ดูแลเด็ก เพื่อเด็กปฐมวัย

 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตะโล๊ะ ตำบลซากอ (ช่วง บ้านตะโล๊ะ) - บ้านคลองหงส์

 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก ทช.ยล.-ซือเลาะ หมู่ที่ 4 บ้านซือเลาะ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ 

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับบนผิวทาง คสล.เดิม) สายบาโงสะโต-กูจิงลือปะ

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านจาแบป๊ะ ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี –บ้านฮูแตมาแจ

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านจาแบป๊ะ ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี –บ้านฮูแตมาแจ

 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย นธ 4012 แยก ทล.4047 ต าบลปาเสมัส-บ้านปลักปลา

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับบนผิวทาง คสล.เดิม)สายข้างมัสยิด- สามแยก ชรบ

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทางถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับบนผิวทาง คสล.เดิม) สายบ้านบาโงระนะ-บ้านปาเซ

 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย นธ 4030 แยก ทล.4054ตาบลบูกิต-บ้านตาโง๊ะ

 โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ อบจ.นราธิวาส

 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตะปอเยาะ หมู่ที่ 1 ต าบลตะปอเยา อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีด สายบ้านตือมายู บ้านจาแบดูวอ ต.เอราวัญ อ.แว้ง

 โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอลฟัลท์คอนกรีด สาย นธ.4012 แยก ทล.4057 ต.ปาเสมัส ปลักปลา

 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีด สายบ้านบลูกายาอิง ต้นไทร

 โครงการ จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

 โครงการ ซ่อมไฟส่องสว่างประจำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 โครงการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมส่องสว่างแบบโซลาเซลล์

 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกือแล-โต๊ะเมาะ หมู่ที่ 3 บ้านคลอแระ

 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตันหยง-ฝายน้าล้น หมู่ที่ 3 ต้าบลสุวารี อ้าเภอรือเสาะ

 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านค่ายจุฬาภรณ์-บ้านบูเก๊ะ-ยามู

 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ตกคอนกรีต (ปูทับบนผิวทาง คสล.เดิม) สายบ้านยือลาแป-น้ำตกยือลาแป

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทาเนาะ-บ้าน บาลูกา

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทาเนาะ-บ้าน บาลูกา

 โครงการปรับปรุงถนนสายโคกบือโร หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ

 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไอกูบู-บ้านป่าหวาย

 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะสวาท-บ้านโต๊ะเหม

 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านยูโย - โคกขี้เหล็ก ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาธิวาส

 ก่อสร้างรั้วและป้ายสนามกีฬา อบจ.นราธิวาส 

 จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ OTIS 

 ปรับปรุงถนนสายบ้านตะปอเยาะ หมู่ที่ 1 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

 ปรับปรุงถนนสายบ้านลูโบะโต๊ะเป็ง-บ้านโคกกะดุง ม.3 ต.ลูโบะบือซื อ.ยี่งอ  

 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง