สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Wednesday the 14th - Author: NaiITservice

 

 

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2560 

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560  

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 

 โครงการถมดินปรับพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.รือเสาะ

 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาวดำและสี))

 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง 

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง