Black Ribbon
สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Monday the 19th - Author: NaiITservice

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2560 

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560  

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 

 โครงการถมดินปรับพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.รือเสาะ

 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาวดำและสี))

 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง 

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง