สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Wednesday the 14th - Author: NaiITservice

ก่อสร้างถนนคอกรีดเสริมเหล็กสายภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายบ้านยือลาแป หมู่ที่3 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ปรับปรุงถนนสายโคกชุมบก หมู่ที่5 บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่3 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส

ปรับปรุงถนนสายบ้านปอเนาะ หมู่ที่4 บ่านบาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ปรับปรุงลงหินคลุกสายน้ำแดง-บ้านปอเนาะ หมู่ที่5 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส

โครงการปรุบปรุงถนนสายข้างโรงเรียนบ้านโคกงู - ถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 3 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งฝ้าย - ถนน รพช. หมู่ที่ 4 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

โครงการปรับปรุงถนนสายโคกชุมบก - คลองชลประทาน(หลังหมู่บ้าน) หมู่ที่ 5 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

โครงการปรับปรุงสายโคกหมาก - บ้านทุ่งฝ้าย หมู่ที่่ 4 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

โครงการปรับปรุงถนนสายอนามัยบางขุนทอง - บึ้งลึก หมู่ที่ 2 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแหลมมะนิม - บ้านโคกชุมบก หมู่ที่ 5 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง ดำเนินการซ่อมแซมคูรอบสนามกีฬา ม้านั่งสำรอง ห้องน้ำและระบบท่อประปาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายทาเนาะ ต.บาโงสะโต-บ้านบาลูกา ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตาเร๊ะตาลี - บ้านไอร์บือซา ม.6 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านตาลาฆอสะโต ต.จอเบาะ - ปาลอปาต๊ะ ต.ลูโบ๊ะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์กือเดร์ - บ้านกือโซ - บ้านบาโงง ม.4  ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์กือเดร์ - จือกอ หมู่ที่ 4 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านบิโล๊ะ ตำบลซากอ - บ้านกะดี ต.เชิงคิรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านซากอ ต.ซากอ - บ้านบิโล๊ะ เทศบาลตำบลศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

กำหนดราากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เพิ่มเติม)ถนนสายบ้านลูโบ๊ะ กาเย๊าะ - บ้านกลีแย - สามแยกสะโลกาแดะ หมู่ที่ 5 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านพงมูบา หมู่ที่ 4 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านกำปงบารู - พงมูบา หมู่ที่ 4  ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านยือลาแป หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

กำหนดราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านรายอบราดู-ซีรา บ้านลูโบ๊ะดีแย หมูที่ 6 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 9 ซอยมิยาซาว่า ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ - บ้านกลีแย-สามแยกสะโลกาแดะ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านตันหยงมัส ต.ตันหยงมัส - บ้านสาเมาะ ต.บองอ อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตะโล๊ะ ต.ซากอ - บ้านคลองหงส์ ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านซือเลาะ  หมู่ที่ 4 - บ้านลอ หมู่ที่ 5 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสาย บ้านกาแย-บ้านฮูลูกูนุง หมู่ที่ 5 ตำบลดูซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านแขยง  ต.เอราวัณ  อ.แว้ง-บ้านริแง(ลูบ๊ะสะโต-บอเกาะ) ต.สากอ อ.สุไหงปาดี 

กำหนดราคากลาง โครงการบุกเบิกสายถนนโคกกอคลองนิบง หมู่ 1 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง เรื่อง รายละเอียดโครงการ/รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์แยง ๒ - บ้านไอร์ตุย

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตะโละโหนด

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังวัดโคกงู - บ้านปามัง

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านเจ๊ะเก - บ้านดางากาแน

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านฮูแตยือลอ

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์กรอส

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายซาเบ็ง - โต๊ะแก

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์กือเดร์ - จือกอ

กำหนดราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายชุมชนไอร์จิ

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตันหยง - บ้านไอร์ปาอ้อ

กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านกำปงปีแซ

กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านทาเนาะ ตำบลบาโงสะโต-บ้านบาลูกา

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายปูซูปีแน-โต๊ะปาเก ม.7 ต.บาเระใต้

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบลูกาฮีเล-บ้านบูเกะ

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปูลา-บ้านรามัน

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบลูกายาอิง ตำบลร่มไทร-บ้านทรงศีรี

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลูโบ๊ะสาวอ ตำบลลูโบ๊ะสาวอ-บ้านบาดง

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปาเซ ต.เฉลิม-บ้านกาลิซา ต.กาลิซา

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านกำปงบารู-บ้านพงบูมา ม.3 ต.บาตง อ.รือเสาะ

กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบือราเป๊ะ ม.3-บ้านทุ่งกง

กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาลาฆอสะโต

กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ดิก สายบ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ-บ้านกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาลาฆอสะโต ตำบลจอเบาะ-บ้านปาลอปาต๊ะ ตำบลลูโบ๊ะบายะ อำเภอยี่งอ

 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง