สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 11th - Author: NaiITservice

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์กือเดร์ - จือกอ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการปรับปรุงผิงจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านตันหยงมัส ตำบลตันหยงมัส  - บ้านสาเมาะ  ตำบลบองอ อำภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์กือเดร์ - จือกอ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคา จังหวัดนราธิวาส

จ้างเหมาบุคคลภายนอกอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางอแสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านสากอ -บ้านบีโล๊ะ เทศบาลตำบลศรีสาคร อ.ศรีสาคา จ.นราธิวาส

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีดสายบ้านบีโล๊ะตำบลซากอ - บ้านกะดี ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

จ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาภูมิทัศน์สถานที่ต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านมะรือโบ ตำบลมะรือโบตก อ.ระแงะ - บ้านบูเกะบอกอ ต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านแขยง ต.เอราวัณ อ.แว้ง -บ้านริแง(ลูโบ๊ะสะโต - บอเกาะ) ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านซากอ ต.ซากอ-บ้านบิโล๊ะ เทศบาลตำบลศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาเนาะ ต.บาโงสะโต-บ้านบาลูกา ต.มะรือโบตก(ช่วงตำบลเฉลิม) อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายบ้านตาลาฆอสะโต ต.จอเบาะ-บ้านปาลอปาต๊ะ  ต.ลูโบ๊ะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายน้ำแดง หมู่ที่ 5 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ปรับปรุงถนนสายปอเนาะ หมู่ที่ 4 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ปรับปรุงถนนสายแหลมมะนิม-บ้านโคกชุมบกหมู่ที่5 ตำบลบางขุนทอง อำภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบาโงตา-บ้านเขาน้อย หมู่ที่1 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

บุกเบิกถนนสายบ้านควนกาแม หมู่ที่4 ตำบลแม่ดง อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแหลมมะนิม - บ้านโคกชุมบก หมู่ที่ 5 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายทาเนาะ ต.บาโงสะโต-บ้านบาลูกา ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์กือเดร์ - จือกอ หมู่ที่ 4 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านซากอ ต.ซากอ - บ้านบิโล๊ะ เทศบาลตำบลศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง