สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 11th - Author: NaiITservice

 โครงการจ้างทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.2560 ตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นๆ

 โครงการ จ้าเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวส

 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564)

 โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาภูมิทัศน์สถานที่ ต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบเจาะบาเตย-โคกกอ ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตันหยง - ลูโบ๊ะหะมะ หมู่ที่ 5 ต.บาตง อ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตือรือเบาะ-ปามัง ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบลูกาฮีเล-บ้านบาโร๊ะ หมู่ที่ 6 ต.บาตง อ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือกรวดกระสะสายบ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จังหวัดนราธิวาส

 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านจุฬาภรณ์ 5 - บ้านกะลุบี ต.บอง จังหวัดนราธิวาส

 โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับบนถนนผิวทางเดิม) สายบ้านซากอ ต.ซากอ – บ้านบีโล๊ะ เขตเทศบาลตำบลศรีสาคร อ.ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบาโงปูโล๊ะ-บ้านลอ ต.เรียง อ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 โครงการ จัดซื้อวัสดุสนาม

 โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสันติ ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

 โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังหรือกรวดกระสะ หมู่ที่ 1 บ้านกะลุบี,หมู่ที่ 5 บ้านไอจือเราะ ,หมู่ที่ 7 บ้านไอปูลง ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

 โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังหรือกรวดกระสะ หมู่ที่ 7 (ซอยมัสยิด) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

 ซ่อมบำรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านจะแนะ ต.จะแนะ-บ้านริแง ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

 ปรับปรุงห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สาย ทล.42 บ้านทุ่งคา ตำบลละหาร อ.ยี่งอ-บ้านปลักปลา ต.ลำภู อ.เมือง

 โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทาเนาะ ตำบลบาโงสะโต-บ้าน บาลูกา ตำบลมะรือโบตก

 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโทร 5 – บ้านเจ๊ะยอ

 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบลูกายาอิง

 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโทร 5 – บ้านเจ๊ะยอ

 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบูเก๊ะฮอ - บ้าน ตราแด๊ะ

 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านค่าย

 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านลาไม ตาบลบองอ-บ้านกาลิซา

 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านบูเก๊ะสูดอ - บ้านฮูแตยือลอ 

 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย นธ.4015 ทล.42 ตำบลลูโบ๊ะบือซา

 โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโท 3 ตำบลโล๊ะจูด

 โครงการ ปรับปรุงถนนสายไอร์สาเมาะ-บาตูฆอเลาะ

 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย นธ04029-แยก ทล. 4057 (ช่วงบ้านโคกไผ่-บ้านโคกมะม่วง)

 โครงการปรับปรุงถนนสายตือดอ- น ้ำตกลก

 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านลูโบ๊ะดามา

 โครงการจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายจราจรบอกสายทางต่างๆ

 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์กือเดร์-บ้านไอร์กือเนาะ

 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร ประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านกลีแย – บ้านบูกิตบราเปต

 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือกรวดกระสะสายเขาร้อย

 โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังหรือกรวดกระสะสายฝั่งคลองสะพานใหม่

 โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังหรือกรวดกระสะมัสยิดทะลุเขาร้อย

 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านยูนุห์ – คลองชลประทาน

 โครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านวัดใหม่ – บ้านปลักช้าง,บ้านโคกไผ่

 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตะโล๊ะ ตำบลซากอ – บ้านคลองหงส์

 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตะโล๊ะ ตำบลซากอ – บ้านคลองหงส์

 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย

 จ้างทำปฏิทิน ประจำปี 2559 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 โครงการ ตกแต่งภายในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง