สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 11th - Author: NaiITservice

  โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกูวิง-ทำเนียบ ต.มะนังตายอ

โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบูเก๊ะฮอ ม.2 ต.เฉลิม - บ้านตราแด๊ะ ม.5 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบลูกาฮีเลตะวันตก-ประปาโล๊ะซะ ม.8 ต.บาตง อ.รือเสาะ ===>สำเนาคู่ฉบับ

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตันหยงมัส ต.ตันหยงมัส - บ้านสาเมาะ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาฯ)

โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน (พรมฯ)

โครงการจัดทำเรือบุปผชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านกำปงปีแซ ตำบลลูโบ๊ะบือซา - บ้านตะโล๊ะมีญอ ตำบลตะปอเยาะ (ช่วงบ้านตะโล๊ะกูวิง) อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ห้องประชุมสภาฯ)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านบาโงสะโต  ต.บาโงสะโต - บ้านกูจิงลือปะ ต.เฉลิม(ช่วงบ้านบาโงแย๊ะ - บ้านบากง) อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

โครงการปรุบปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านตาลาฆอสะโต ต.จอเบาะ - บ้านปาลอปาต๊ะ  ตำบลลูโบ๊ะบายะ (ช่วงบ้านบือราแง) อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านยือลาแป หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านน้ำหอม-บ้านน้ำเย็น-บ้านฮูลูกูนุง หมู่ที่ 5 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จ.นราธิวาส

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบิโล๊ะ ตำบลซากอ - บ้านกะดี ตำบลเชิงคิรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์อง - เขตบ้านน้ำหอม หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์กูเล็ง - บ้านยากาบองอ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านกาแย - บ้านฮูลูกูนุง หมู่ที่ 5 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

โครงการบุกเบิกถนนสายโคกกอ - คลองนิบง หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาลาฆอสะโต ตำบลจอเบาะ  - บ้านปาลอปาต๊ะ  ตำบลลูโบ๊ะบายะ (ช่วงบ้านบือแนกาเซ็ง) อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบือเรง - บ้านบูเก็ะเรียะ หมู่ที่ 1 ตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านตะโล๊ะ - สายบ้านซากอ - บ้านคลองหงส์ ตำบลตะมะยูง อำเภอสรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกำปงปีแซ ตำบลลุโบ๊ะบือซา - บ้านตะโล๊ะญอ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

สรุปสือราคาในการจัดซื้อถุงยังชีพ ซึ่งได้อนุมัติตามโครงการจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2558 

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี อบจ.คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2558

สรุปสืบราคาในการจัดซื้อเสื้อพร้อมสกรีน ตามโครงการปั่นจักรยานเที่ยวนราเฉลิมพระเกีตรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านยือลาแป หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปาเซ ต.เฉลิม - บ้านกาลีซา ต.กาลีซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

จ้างทำปฏิทิน ประจำปี 2558

จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ OTIS

ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านบือเรง - บูเก๊ะเรียะ ม.1 ต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตะโล๊ะโหนด - ถนนชลประทาน หมู่ที่ 2 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 23/04/2558

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านชาเบ็งโต๊ะเก หมุ่ที่ 4 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 23/04/2558

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์กรอส หมู่ที่ 6 ตำบลจะแนะ - บ้านไอร์ยือรุส หมู่ที่ 2  ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 23/04/2558

โครงการปรับปรุงถนนสายหลังวัดโคกงู - บ้านปามัง หมู่ที่ 3 ต.บาขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 23/04/2558

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านฮูแตยือลอ หมู่ที่ 6 ตำบลบาเระใต้  อ.บาเจาะ -เขางูเหลือม  หมู่ที่ 8 ต.โคกเคียง อ.เมือง จ.นราธิวาส 23/04/2558

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านเจ๊ะเก-บ้านดางากาแน หมู่ที่ 2 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 23/04/2558

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตาเร๊ะตาลี-บ้านไอร์บือซา หมู่ที่ 6 ต.ดุซงญอ อ.จะแนเะ จ.นราธิวาส 23/04/2558

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบือราเป๊ะ ม.3 - บ้านทุ่งกง ม.8 ต.โคกเคียง อ.เมือง จ.นราธิวาส 18/03/2558

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีด สายบ้านลูโบ๊ะสาวอ ต.ลูโบ๊ะสาวอ-บ้านบาดง เทศบาลตำบลบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 12/03/2558

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีดถนนสายบ้านบาลูกายาอิง ตำบลร่มไทร-ทรงคีรี ตำบลเกียร์ อ.สุคิริน-บ้านไอร์ยามู ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 02/03/2558

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปูลา-บ้านรามัน เทศบาลตำบลบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 02/03/2558

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบาลูกาฮีเล หมูที่ 8  - บ้านบูเกะ หมู่ที่ 7 ต.บาตง  อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 28/02/2558

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปูซูปีแน- โต๊ะปาเก ม.7 ต.บาเร็ะใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 23/02/2558

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านกำปงบารู -บ้านพงมูบา ม.3 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 03/01/2558

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตันหยง  - บ้านไอร์อ้อ หมู่ที่ 5 ต.บาตง  อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 22/01/2558

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านซือเลาะ หมู่ที่ 4 - บ้านลอ หมู่ที่ 5 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 20/01/2558

โครงการปรับปรุงถนนสายข้สงโรงเรียนโคกงู - ถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่3 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.ราธิวาส 25/06/58

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโคกชุมบก - คลองชลประทาน (หลังหมู่บ้าน) หมู่ที่5 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส 25/06/58

โครงการปรับปรุงถนนสายโคกหมาก - บ้านทุ้งฝ้าย หมู่ที่4 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นาธิวาส 25/06/58

โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งนาโคกงู หมู่ที่3 - บ้านบาวง หมู่ที่ 2 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 25/06/58

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านทุ้งฝ้าย - ถนน รพช. หมู่ที่4 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  25/06/58

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแม่อิม - ถนน รพช. หมู่ที่4 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 25/06/58

โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าชุดคุ้มครองตำบล - ปลักแสม หมู่ที่ 2 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 25/06/58

โครงการปรับปรุงถนนสายอนามัยบางขุนทอง - บึ้งลึก หมู่ที่ 2 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 25/06/58

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่9 ซอยมิยาซาว่า ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 16/04/58

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยือลาแป หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 30/03/2558

โครงการปรับปรุงถนนสายโคกชุมบก  หมู่ที่ 5-บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 30/03/2558

โครงการบุกเบิดถนนสายชุมชนไอร์จิ หมู่ที่ 1 และหมูที่ 3 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 27/01/2558

โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านยือลาแป หมู่ที่3 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 10/03/58

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีด สาย นธ.4015 ทล.42 ต.ลูโบ๊ะบือซา , ตำบลลูโบ๊ะบายะ - บ้านบลูกาสนอ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 3/03/58

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีด สายบ้านทาเนาะ ต.บาโงสะโต - บ้านบาลูกา ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 17/02/58

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีด สายบ้านตาลาฆอสะโต ต.จอเบาะ - บ้านปาลอปาต๊ะ ต.ลูโบ๊ะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 04/02/58

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์กือเดร์ - บ้านกือโซ - บ้านบาโงง หมู่ที่4 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 30/01/58

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายบ้านลูโบะกาเยาะ - บ้านกลีแย - สามแยกสะโลกาแดะ ต.เฉลิม อ.ระเเงะ จ.นราธิวาส 30/01/58

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายโอร์แยง 2 - บ้านไอร์ตุย หมู่ที่1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 27/01/58

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์กือเดร์ - จือกอ หมู่ที่4 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 26/01/58

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านยาเด๊ะ หมู่ที่2 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 22/01/58

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตันหยง - บ้านไอร์ปาอ้อ หมู่ที่5 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 22/01/58

ก่อสร้างถนนคอกรีดเสริมเหล็กสายภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายบ้านยือลาแป หมู่ที่3 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ปรับปรุงถนนสายโคกชุมบก หมู่ที่5 บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่3 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส

ปรับปรุงถนนสายบ้านปอเนาะ หมู่ที่4 บ่านบาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ปรับปรุงลงหินคลุกสายน้ำแดง-บ้านปอเนาะ หมู่ที่5 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส

โครงการปรุบปรุงถนนสายข้างโรงเรียนบ้านโคกงู - ถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 3 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งฝ้าย - ถนน รพช. หมู่ที่ 4 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

โครงการปรับปรุงถนนสายโคกชุมบก - คลองชลประทาน(หลังหมู่บ้าน) หมู่ที่ 5 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

โครงการปรับปรุงสายโคกหมาก - บ้านทุ่งฝ้าย หมู่ที่่ 4 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

โครงการปรับปรุงถนนสายอนามัยบางขุนทอง - บึ้งลึก หมู่ที่ 2 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กำหนดราคากลาง ดำเนินการซ่อมแซมคูรอบสนามกีฬา ม้านั่งสำรอง ห้องน้ำและระบบท่อประปาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตาเร๊ะตาลี - บ้านไอร์บือซา ม.6 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านตาลาฆอสะโต ต.จอเบาะ - ปาลอปาต๊ะ ต.ลูโบ๊ะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์กือเดร์ - บ้านกือโซ - บ้านบาโงง ม.4 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านบิโล๊ะ ตำบลซากอ - บ้านกะดี ต.เชิงคิรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านซากอ ต.ซากอ - บ้านบิโล๊ะ เทศบาลตำบลศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

 กำหนดราากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เพิ่มเติม)ถนนสายบ้านลูโบ๊ะ กาเย๊าะ - บ้านกลีแย - สามแยกสะโลกาแดะ หมู่ที่ 5 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านพงมูบา หมู่ที่ 4 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านกำปงบารู - พงมูบา หมู่ที่ 4 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

 กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านยือลาแป หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 9 ซอยมิยาซาว่า ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

 กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ - บ้านกลีแย-สามแยกสะโลกาแดะ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านตันหยงมัส ต.ตันหยงมัส - บ้านสาเมาะ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตะโล๊ะ ต.ซากอ - บ้านคลองหงส์ ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านซือเลาะ หมู่ที่ 4 - บ้านลอ หมู่ที่ 5 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสาย บ้านกาแย-บ้านฮูลูกูนุง หมู่ที่ 5 ตำบลดูซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านแขยง ต.เอราวัณ อ.แว้ง-บ้านริแง(ลูบ๊ะสะโต-บอเกาะ) ต.สากอ อ.สุไหงปาดี

 กำหนดราคากลาง โครงการบุกเบิกสายถนนโคกกอคลองนิบง หมู่ 1 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

 กำหนดราคากลาง เรื่อง รายละเอียดโครงการ/รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์แยง ๒ - บ้านไอร์ตุย

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตะโละโหนด

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังวัดโคกงู - บ้านปามัง

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านเจ๊ะเก - บ้านดางากาแน

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านฮูแตยือลอ

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์กรอส

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายซาเบ็ง - โต๊ะแก

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไอร์กือเดร์ - จือกอ

 กำหนดราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายชุมชนไอร์จิ

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตันหยง - บ้านไอร์ปาอ้อ

 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านกำปงปีแซ

 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายบ้านทาเนาะ ตำบลบาโงสะโต-บ้านบาลูกา

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายปูซูปีแน-โต๊ะปาเก ม.7 ต.บาเระใต้

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบลูกาฮีเล-บ้านบูเกะ

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปูลา-บ้านรามัน

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบลูกายาอิง ตำบลร่มไทร-บ้านทรงศีรี

 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลูโบ๊ะสาวอ ตำบลลูโบ๊ะสาวอ-บ้านบาดง
 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปาเซ ต.เฉลิม-บ้านกาลิซา ต.กาลิซา
 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านกำปงบารู-บ้านพงบูมา ม.3 ต.บาตง อ.รือเสาะ
 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบือราเป๊ะ ม.3-บ้านทุ่งกง
 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาลาฆอสะโต
 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ดิก สายบ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ-บ้านกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง
 กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาลาฆอสะโต ตำบลจอเบาะ-บ้านปาลอปาต๊ะ ตำบลลูโบ๊ะบายะ อำเภอยี่งอ

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง