สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Wednesday the 20th - Author: NaiITservice

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายแยกกูโบร์โตะเด็ง

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายปูลา-รามัน

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายหลังบ้านกำนัน

 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสามแยกไอร์กือเนาะ

 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบาตูกาเย๊าะ-จือกอ

 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายแยกบาตูกาเย๊าะ-ปาโงง

 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายปูลาซานิง-มัดราเซาะไอร์กือแดร์

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายแยกกูโบร์โตะเด็ง

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายบ้านบือราแง-โตะเด็ง

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายโตะเด็ง-ไอปายง

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายลูโบะโต๊ะเป็ง-โคกกะดุง 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กโคกต้นม่วง

 โครงการซ่อมสรางถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายลูโบะกาหยี-บูเกะตาโมง

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายถนนตะโละปิยะ ชุมชนบ้านส้มป่อย

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายฝายไอบาตู

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายถนนดูกู

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายดูซงตือเงาะ

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบาโงบือราแง-โคกกะดุง

 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอนกอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ และทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังกวัดนราธิวาส

 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบถนนโครงการสำรวจและออกแบบขยายถนนทางหลวงหมายเลข 42(สายเก่า) ตอนทุ่งคา-ปลักปลา อ.ยี่งอ-อ.เมือง จ.นราธิวาส 

 โครงการสำรวจและออกแบบขยายถนนสายทางหลวงหมายเลข 42 (สายเก่า) ตอนทุ่งคา - ปลักปลา

 โครงการสำรวจ-ออกแบบขยานนทางหลวงหมายเลข 42 (สายเก่า) ตอนทุ่งคา - ปลักปลา อำเภอยี่ง้อ-อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านรักธรรม-บ้านน้ำตก(กม.18) ม.5 ต.สุคิริน

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีด (ปูทับบนผิว คสล.เดิม) สายบ้านยะออ ต.จะแนะ

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายคลี่อุทิศ ม.9 บ้านโคกป่าคา ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านดาแลฮูมอ ม.1,3,6 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

 โครงการจ้างออกแบบโครงการขยายถนนสายทางหลวงหมายเลข 42 (สายเก่า) ตอนทุ่งคา – ปลักปบา อ าเภอยี่งอ จัวหวัดนราธิวาส

 โครงการเดินตามรอยพ่อ และการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานถ่ายโอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง