สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Friday the 22nd - Author: NaiITservice

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  ได้มีโอกาสศึกษาดูงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม  ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตระหนักและเข้าใจหลักศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม  มีความเข้าใจในคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปภายใต้พหุวัฒนธรรม  ตลอดจนสร้าความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ทั้งจังหวัดนราธิวาสกับสถาบันและองค์กรมุสลิม  และได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นว่า  มีความสำคัญต่อประชาชนตามวิถีชีวิตของผู้นับถือศาสนาอิสลาม  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  583 คน   ในระหว่างวันที่  12 - 15  พฤษภาคม  2561 ณ กรุงเทพมหานคร

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง