สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 20th - Author: NaiITservice

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  จ้างเก็บขยะมูลฝอยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  จ้างเหมาบุคคลภายนอกอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ทรัพย์สินอื่นๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  จ้างหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำดิบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๑๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุสำนัก (จำนวน ๑๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๑๘ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๗ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุสำนักงาน (๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุสำนักงาน (๑๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (๑๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  จ้างจัดทำเรือบุปผชาติ จำนวน ๑ ลำ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๐๖๙ (จำนวน ๑๓ รายการ)

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  จ้างซ่อมรถบรรทุกเทรลเลอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๐๗๓ (จำนวน ๑ รายการ)

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ฆข-๒ (จำนวน ๕ รายการ)

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-๒๕๒ (จำนวน ๘ รายการ)

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  จ้างพิมพ์ปก เข้าปก เย็บเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-๒๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนตามโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  จ้างจ้างซ่อมรถยนต์กะบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กข-๙๒๕๒ (จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๒๐ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๘ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง  จ้างทำสื่อปรพชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด งานของพ่อ และเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร เพิ่มขีดความรู้ความสามารถ ของคณะผู้บริหาร่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และพนักงงานถ่ายโอน อบจ.นราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน ตามโครงการอบรมเพื่อให้ความความรู้เรื่องกฏหมาย ทั่วไปของประชาชนและกฏหมายอิสลาม (ครอบครัวและมรดก) แก่ประชาชนจัดหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อต้นรวงผึ้ง จำนวน ๕ ต้น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการปั่นสองน่องท่องเที่ยวเมืองนรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุเพื่อใช้การตกแต่งเวทีตามโครงการปั่นสองน่องท่องเที่ยวเมืองนราประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการปั่นสองน่องท่องเที่ยวเมืองนราประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการปั่นสองน่องท่องเที่ยวเมืองนรา ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์กะบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กข-๓๕๗๑ นธ (จำนวน ๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน ตามโครงการอบรมเพื่อให้ความความรู้เรื่องกฏหมาย ทั่วไปของประชาชนและกฏหมายอิสลาม (ครอบครัวและมรดก) แก่ประชาชนจัดหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการปั่นสองน่องท่องเที่ยวเมืองนรา ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (๑๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (๑๗ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุ (ไม้นวด ผ้าขนหนู โลชั่นนวดเท้า) ตามโครงการ การดูแลสุขภาพตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วิธีการนวดเท้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุ (กระเป๋า สมุดโน้ต ปากกา) ตามโครงการ การดูแลสุขภาพตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วิธีการนวดเท้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (๑๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (๑๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมลิฟต์ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องจักรกลในการก่อสร้างและรถสุขาเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง หมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อหลอดไฟไฟ้าสำหรับใช้ในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแพขนานยนต์ โดยวิธีคัดเลือก

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ยี่ห้อโคมัสสุ รุ่น D-๔๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค.๒๕๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๐๙ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ฆข-๒ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมรถเกรด หมายเลขทะเบียน ตค-๑๐๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมรถเกรด หมายเลขทะเบียน ตค-๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค.๒๕๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมรถบรรทุกเทรลเลอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๐๗๓ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๑๒ จำนวน ๑๑ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุไฟไฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมา ประดับตกแต่งสถานที่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและการร่วมชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องใวนโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างโครงการก่อสร้างบริเวณปลูกต้นไม้พระราชทาน

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อกระถางต้นไม้เพื่อใช้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อพันธุ์ต้นดอกไม้ เพื่อใช้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขคก ๘๔ นธ จำนวน ๑๘ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๒๒ ผืน

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ  

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยะหอ ๖ (ริมนา) หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับผิวทาง คสล.เดิม) สายภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.๔๐๕๗ ตำบลปาเสมัส ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลกบ้านต้นไม้สูง ตำบลสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาแบป๊ะ-ศาลาอูมา หมู่ที่ ๓ บ้านจาแบป๊ะ ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตือมายูบ้านจาแบดูวอ ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง-บ้านกะลุบี ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปาเซ ตำบลเฉลิม-บ้านกาลิซา ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทาเนาะ ตำบลบาโงสะโต-บ้านบาลูกา ตำบลมะรือโบตก อำเภระแงะ จังหวัดนราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟส่องสว่างประจำสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๒ รายการ)

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (๗ รายการ)

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (๑ รายการ)

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (๑๓ รายการ)

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าน้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (๓ รายการ)

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์กะบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กข-๓๕๗๑ นธ จำนวน ๒๔ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ราชกาลที่ ๑๐) จำนวน ๑ ซุ้ม

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างเก็บขยะประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทางถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบาโงระนะ ตำบลมะรือโบตก-บ้านปาเซ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบือเจาะบือซา หมู่ที่ ๕ บ้านบาโงฮูมอ ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์กะบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กง-๘๓๕๖ จำนวน ๑๐ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมระบบโทรศัพท์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างถ่ายเอกสาร ตามในโครงการการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก เพื่อเด็กปฐมวัย จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กะบะ ๔ ประตูหมายเลขทะเบียน กข-๔๖๕๕ (จำนวน ๑ รายการ)

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๔๐๖๙ (จำนวน ๔ รายการ)

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ตามในโครงการการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก เพื่อเด็กปฐมวัย จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารการฝึกอบรมในโครงการการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก เพื่อเด็กปฐมวัย จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำใบประกาศนียบัตรเพื่อใช้ในโครงการการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก เพื่อเด็กปฐมวัย จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( ๓ รายการ )

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กข-๓๕๗๒ นธ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแพขนานยนต์ ร.ส.พ.๘ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีคัดเลือก

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กะบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กข-๙๒๕๒ นธ  

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อม Printer Fuji Xerox CP๓๐๕D จำนวน ๑ เครื่อง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสวัสดุสำนักงาน ( ๒ รายการ )

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสวัสดุสำนักงาน ( ๒ รายการ )

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสวัสดุสำนักงาน (๑๗ รายการ )

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ๒ รายการ )

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ๑รายการ )

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( ๑๒ รายการ )

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิ๔ความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน กิจกรรมอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเดินรณรงค์คนรักคลอง ยะกัง ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำ ความดี จังหวัดนราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ตามโครงการอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ ๒

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ( ๖ รายการ )

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ๔ รายการ)

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ 

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( ๒ รายการ )

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( ๑๐ รายการ ) 

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( ๑๕ รายการ )

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( ๔ รายการ )

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร จำนวน ๒ ป้าย

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๐๖๗ จำนวน ๓ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถบด หมายเลขทะเบียน ถข-๖๘ จำนวน ๑๑ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-๒๕๑ จำนวน ๕ รายการ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายสามแยกไอร์กือเนาะ ม.4 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบาตูกาเยาะ-จือกอ ม.3 บ้านตืองอ ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายโคกต้นม่วง ม.5 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายกูโบร์โต๊ะเด็ง บ้านโต๊ะเด็ง ม.1 บ้านโคกโก

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายโต๊ะเด็ง-ไอร์ปายง ม.1 ต.โต๊ะเด็ง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายปูลาซานิง-มัตราเซาะไอร์กือแตร์ ม.4 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายดูซงตือเงาะ ม.6 ต.ปะลุกาสาเมาะ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายลูโบะกาหยี-บูเกะตาโมง ม.6 ต.ปะลูกาสาเมาะ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายหลังบ้านกำนัน ม.2 สายบ้านท่าพรุ ม.3 สายข้างวัดบางน้อย ม.4 ต.เจ๊ะเห

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายปูลา-รามัน ชุมชนบ้านแปะบุญ และชุมชนบ้านกำปงจาเราะ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายแยกบาตูกาเย๊าะ-บาโงง ม.4 ต.ศรีบรรพต

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายลุโบะโต๊ะเป็ง-โคกกะดุง บ้านกำปงปีแซ ม.3 ต.ลุโบะบือซา

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายบ้านบือราแง-โต๊ะเด็ง ม.3 ต.โต๊ะเด็ง

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายฝายไอบาตู ม.4 บ้านไอบาตู

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายถนนดูกู 1 ชุมชนบ้านดูกู

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายถนนตะโละปิยะ ชุมชนบ้านส้มป่อย 

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบาโงบือราแง-โคกกะดุง ม.3,4 ต.ลูโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ รวมทั้งค่ากำจัดของเสียอันตราย

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกลาสีเรือ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกลาสีเรือ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกลาสีเรือ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทำความสะอาดบริเวรลานจอดรถและสำนักงานแพขนานยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

- เอกสารประกาศ การจ้างออกแบบถนน ด้วยวิธีเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 1/2561 โครงการสำรวจและออกแบบขยายถนนสายทางหลวงหมายเลข 42 (สายเก่า) ตอนทุ่งคา-ปลักปลา อ.ยี่งอ - อ.เมืองนราธิวาส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบถนนโครงการสำรวจและออกแบบขยายทางหลวงหมายเลข 42 (สายเก่า) ตอนทุ่งคา-ปลักปลา อ.ยี่งอ-อ.เมือง จ.นราธิวาส 

- ประกาศการจ้างออกแบบถนนโครงการสำรวจและออกแบบขยายถนนสายทางหลวงหมายเลข 42 (สายเก่า) ตอนทุ่งคา-ปลักปลา อ.ยี่งอ - อ.เมืองนราธิวาส

- รายการข้อกำหนดโครงการสำรวจและออกแบบขยายถนนสายทางหลวงหมายเลข 42 (สายเก่า) ตอนทุ่งคา-ปลักปลา อ.ยี่งอ - อ.เมืองนราธิวาส

 

couponcodeshosting