สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 9th - Author: NaiITservice
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลทั่วไป อบจ.นราธิวาส
        
     laughing ประวัติความมา wink

 

     

อบจ.นราธิวาส นับตั้งแต่มี พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 จวบจนสภาตำบล ที่มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ยกระดับฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง  มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมส่วนใหญ่ของประเทศส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498  ในเรื่องพื้นที่ความรับผิดชอบและรายได้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวนี้   จึงยกเลิก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ ส่วนจังหวัด พ.ศ.2498   และได้ตรา พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ. 2540 มาตรา 8  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีสาระสำคัญดังนี้

พื้นที่ความรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งจังหวัด   (โดยรวมพื้นที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่นทั้งหมดอาทิ  เทศบาล  สุขาภิบาล  อบต.)

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนอกเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดังนี้                
                

  

 smile ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด undecided
1. ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
2.จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
3. สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
4. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
5. แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
6. คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด   และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ  ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด
8. จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง  หรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้  ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

  

 surprised ภายนอกเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด yell

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้เมื่อได้รับความยินยอม จาก ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีสาระสำคัญดังนี้

  พื้นที่ความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งจังหวัด   (โดยรวมพื้นที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่นทั้งหมดอาทิ  เทศบาล  สุขาภิบาล  อบต.)

couponcodeshosting