สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 28th - Author: NaiITservice

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

              

   ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้รับรองผลการเลือกตั้งให้  ข้าพเจ้า นายกูเซ็ง  ยาวอหะซัน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2555  ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2546  กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต้องจัดทำนโยบายและแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนเข้ารับหน้าที่ นั้น

                บัดนี้  ข้าพเจ้าได้กำหนดนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  โดยยึดมั่นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และ  การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ในท้องถิ่น  ดังนั้น  เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว  และเพื่อให้การบริหารจัดการ  ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทร  พุทธศักราช  2550  ได้กำหนดไว้  จึงกำหนดนโยบายการบริหารงานไว้ดังนี้

 

    1.ด้านชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เชิดชูทะนุบำรุงศาสนา  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ทั้งจะรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

        2. ด้านการพัฒนา  “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข”  และแก้ไขปัญหาของประชาชน  เป็นแนวนโยบายทั่วไปมุ่งเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน  โดยยึดหลักว่า  “การสร้างความเจริญต้องคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”  และสนับสนุนการพัฒนาภายใต้นโยบายของ   กระทรวงมหาดไทย  และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตามกระแสพระราชดำรัส “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา"

      3.ด้านการเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  และการค้าชายแดนเพื่อพัฒนานราธิวาสให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้และของประเทศ  สร้างโอกาสทาเศรษฐกิจให้กับประชาชน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจะดำเนินการ  ดังนี้

 

    3.1  สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร  หัตถกรรม  อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับฐานเศรษฐกิจเดิมอย่างยั่งยืน  โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตผลการเกษตร  การบรรจุภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นนราธิวาส  เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า  รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์  การตลาด  และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ  เช่น  ปาล์มน้ำมัน  และยางพารา  เป็นต้น

   3.3  เสริมสร้างให้ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  โดยส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน


   

    3.4  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส  โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูและท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  การดำเนินกิจกรรมด้านท่องเที่ยวและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

    3.5 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนของผู้ประกอบการตลอดถึงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  3.6  ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประมงพื้นบ้าน

 

  1. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       เพื่อสนับสนุนให้มีมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยจะดำเนินการ  ดังนี้


   

 4.1  ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ  โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  และหน่วยงานอื่น ๆ ควบคุมการกระทำที่จะก่อให้เกิดมลพิษ

      4.2  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำ ต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาส  ความอุดมสมบูรณ์

          4.3  ส่งเสริมและรณรงค์การลดการตัดไม้ทำลายป่า  และส่งเสริมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  และการใช้พลังงานทางเลือก  เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน

 

 5. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะให้กับประชาชนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการ ดังนี้

          5.1  ก่อสร้าง / ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  โดยเน้นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่การเกษตร  และเส้นทางเข้าสู่ท้องถิ่นที่ยังขาดแคลน

        5.2   พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรและการบริโภคให้แก่พื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง  และสนับสนุนให้มีแก้มลิงตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ที่เหมาะสมและมีความพร้อมในการดำเนินงาน

       5.3  สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  

 5.4  สนับสนุนและพัฒนาจังหวัดนราธิวาสให้เป็นเมืองน่าอยู่  น่าอาศัยที่มีความปลอดภัยทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน

  1. ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา  การกีฬา  และการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส  โดยจะดำเนินการ  ดังนี้

          6.1  ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนศูนย์อบรมจริยธรรมประจำหมู่บ้าน(โรงเรียนตาดีกา)  และสถาบันปอเนาะ  ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  ยิ่งขึ้น

          6.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาและฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  หรือภาษาอื่นให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  ผู้ประกอบการ  และพนักงาน  ลูกจ้าง  สถานประกอบการ  เพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคล  ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          6.3  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข  การทำงานของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน  (อสม.)  และสร้างเครือข่ายอนามัยในท้องถิ่น  เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นฐาน  รวมตลอดถึงการป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น

 

 6.4  สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น  ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  สามารถไปสู่สังคมอยู่ดีมีสุข

          6.5  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคตโดยเฉพาะความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

          6.6  สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา  โดยจัดให้มีสวนสาธารณะ  พื้นที่นันทนาการ  และออกกำลังการสำหรับประชาชน  ตลอดจนการจัดอุปกรณ์การกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจทุกประเภทกีฬา

          6.7  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงบริการของรัฐ  เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

          6.8  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส

  1. ด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

          เพื่อทำบำรุงรักษาศาสนา  รักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม  สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม  โบราณสถาน  และแหล่งประวัติศาสตร์  รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส  ให้ดำรงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป  โดยดำเนินการ  ดังนี้

          7.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นดำเนินกิจกรรม  ร่วมกับองค์กรต่างๆ  ทำงานอย่างบูรณาการ  เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดำเนินกิจกรรมในด้านศาสนา  การฟื้นฟูจารีต  ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของนราธิวาสอย่างมีคุณค่าและภาคภูมิใจ

          7.2  ส่งเสริมสถาบันการศึกษา  และทางสังคมต่างๆ  ให้มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง  รักษา  สืบทอด  พัฒนา  มรดกทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีอันดีงามตลอดจนสถาปัตยกรรมโบราณ และแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาส

          7.3  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น  และ  ศาสนสถานโดยร่วมกับองค์กรต่างๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดนราธิวาส  สู่เมืองแห่งการสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม

  1. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  อันจะเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น  โดยดำเนินการ  ดังนี้

          8.1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสให้พร้อมที่จะรองรับการทำภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายและนโยบายการกระจายอำนาจการบริหาร  สู่ท้องถิ่นตามที่รัฐบาลกำหนด

          8.2  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชน โดยยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคัญ

          8.3  สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้รับการศึกษา  อบรม  เพิ่มพูนความรู้  เพื่อยกระดับการทำงานให้รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

          8.4  บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน  ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส  เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนในจังหวัดนราธิวาส

          8.5  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม  ในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

 

  1. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคมเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพัฒนาระบบประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในท้องถิ่น  ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร  การจัดหา /สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีและการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยโดยดำเนินการดังนี

  9.1 ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งสาธารณภัยต่างๆ  และตลอดจนดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

          9.2  จัดหา / สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น

          9.3  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          9.4  ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่  โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จะดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดนราธิวาสภายใต้วิสัยทัศน์  “เศรษฐกิจก้าวหน้า  นราน่าอยู่  สู่สันติสุข”  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสที่เคารพ  นโยบายทั้งหมดที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนี้  ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐาน

couponcodeshosting