สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 26th - Author: NaiITservice

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยกองกิจการสภา ฯ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ได้ร่วมรณรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ “การมีส่วนร่วมภาคประชาชนทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 2550” ตามเขตชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมีเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง