สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 31st - Author: NaiITservice

โครงการอบรมค่านิยม 12 ประการให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสล

 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง