สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Thursday the 17th - Author: NaiITservice

    

ค่าธรรมเนียมโรงแรม

              ปีงบประมาณ 2555

              ปีงบประมาณ 2556

              ปีงบประมาณ 2557

              ปีงบประมาณ 2558

              ปีงบประมาณ 2559

              ปีงบประมาณ 2560

              ปีงบประมาณ 2561

          ค่าธรรมเนียมแพขนานยนต์

              ปีงบประมาณ 2555

              ปีงบประมาณ 2556

              ปีงบประมาณ 2557

              ปีงบประมาณ 2558

              ปีงบประมาณ 2559

              ปีงบประมาณ 2560

              ปีงบประมาณ 2561

         ภาษียาสูบ

             ปีงบประมาณ 2555

             ปีงบประมาณ 2556

             ปีงบประมาณ 2557  

             ปีงบประมาณ 2558

             ปีงบประมาณ 2559

             ปีงบประมาณ 2560

             ปีงบประมาณ 2561

          ภาษีน้ำมัน

             ปีงบประมาณ 2558

             ปีงบประมาณ 2559

             ปีงบประมาณ 2560

             ปีงบประมาณ 2561

           ค่าธรรมเนียมโรงแรม

         ภาษียาสูบ

         ภาษีน้ำมัน

 

                               

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง