สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 9th - Author: NaiITservice

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ สังขรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ในโอกาสที่มานิเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสcouponcodeshosting

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง