สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 9th - Author: NaiITservice

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธ์ุ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสcouponcodeshosting

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง