สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 9th - Author: NaiITservice

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธ์ุ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง