สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 9th - Author: NaiITservice

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธุ์ ปลัด อบจ.นราธิวาส รักษาราชการแทน นายก อบจ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะประชุมสภาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นราธิวาส โดยมี นายสันติ ไชยศิริ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการ จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง