สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Friday the 22nd - Author: NaiITservice

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤจิกายน 2558

  จ้างเหมาทาความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาภูมิทัศน์ถานที่ต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

จ้างเหมาบุคคลภายนอกอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่น ๆ

 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาสนามกีฬากลาง อบจ.นราธิวาส

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558

สรุปการสืบราคาครุภัณฑ์อื่นๆ (ชุดมาสคอต )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม2558

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม2558

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2558 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558

 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง