สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 28th - Author: NaiITservice

 

                                                                                    

 

                                        

                                                               

 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  5  ฝ่าย  ดังนี้

                                1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ   งานเลขานุการผู้บริหาร  งานประชุมข้าราชการและผู้บริหาร   งานรัฐพิธี  งานประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและสารสนเทศ  งานรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานถ่ายโอน  งานประสานหน่วยงานอื่น ๆ  งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งออกเป็น  4  งาน  ดังนี้

                                         1.1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของสำนักปลัดฯ  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานสารบรรณของสำนักปลัดฯ  งานตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณของสำนักปลัดฯ  งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของสำนักปลัดฯ  งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใดในสำนักปลัดฯ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                         1.2 งานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานติดต่อนัดหมายและการเดินทางไปราชการของผู้บริหารงานการประชุมผู้บริหาร  งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการงานสิทธิสวัสดิการของผู้บริหาร  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                         1.3 งานรัฐพิธี/ราชพิธี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดรัฐพิธี  งานการจัดราชพิธี  งานติดต่อประสานเกี่ยวกับงานรัฐพิธี/ราชพิธีกับหน่วยงานต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                          1.4 งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์  งานรวบรวมข้อมูลข่าวสาร  งานจัดระบบสารสนเทศ  งานรวบรวมข้อมูลสถิติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานเผยแพร่ผลงาน  กิจกรรมและนโยบายผู้บริหารงานวางแผนประชาสัมพันธ์  งานติดต่อประสานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                            2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่  และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง งานเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานพัฒนาบุคลากร  งานการสอบ  งานบรรจุแต่งตั้ง  งานการโอน การย้าย  การรับโอน  งานฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้าง งานการถ่ายโอนบุคลากร  งานจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  งานข้อมูลอัตรากำลัง  งานประกาศจัดตั้งกองและส่วนราชการภายใน  งานลงเวลาปฏิบัติราชการ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น  3  งาน  ดังนี้

                                        2.1 งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการสอบ  งานการบรรจุแต่งตั้ง  การเลื่อนระดับ งานการโอนการย้าย  การเปลี่ยนสายงาน  งานการรับโอน งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน  งานวินัย  งานเกษียณอายุราชการ  งานเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานการเจ้าหน้าที่ของลูกจ้างพนักงานจ้าง  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                       2.2 งานพัฒนาบุคลากรและสิทธิสวัสดิการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากร  และฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  งานสวัสดิการต่าง ๆ ของข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  งานบำเหน็จบำนาญ  งานทำบัตรประจำตัวบุคลากร  งานออกหนังสือรับรองบุคลากร  งานควบคุมเวลาการปฏิบัติราชการ  งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์บุคลากรและประกาศเกียรติคุณบุคลากร  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                     2.3 งานอัตรากำลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  งานจัดทำแผนพนักงานจ้าง งานปรับปรุงแผนอัตรากำลัง  3ปี  และแผนพนักงานจ้าง งานประกาศจัดตั้งกองและส่วนราชการภายใน  งานข้อมูลบุคลากร  งานรายงานอัตรากำลังบุคลากร  งานจัดทำทะเบียนประวัติผู้บริหาร    ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  งานถ่ายโอนบุคลากร  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                          3 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานนิติการ  งานตราข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งานจัดหาผลประผลประโยชน์จากทรัพย์สิน งานนิติกรรมสัญญา  งานร้องทุกข์ร้องเรียน  งานจัดทำแผนงานโครงการงบประมาณรายจ่ายของฝ่าย  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี้

                                  3.1 งานการสอบสวน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการสอบสวนข้อเท็จจริง  งานสอบสวนวินัย  งานร้องทุกข์ร้องเรียน  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  งาตนสอบสวนความรับผิดทางละเมิดข้อบัญญัติ งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาาย

                                   3.2 งานนิติกรรมสัญญา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา  การฟ้องร้องดำเนินคดี  งานวินิจฉัยปัญหา  ข้อกฎหมายอันเกิดจากสัญญา  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                   3.3 งานจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน  และงานตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                  3.4 งานทะเบียนพาณิชย์และทะเบียนขนส่ง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับจดทะเบียนพาณิชย์  กรณีจดทะเบียนใหม่  กรณีเปลี่ยนแปลง กรณียกเลิก  คัดสำเนา  และออกใบแทน  จัดเตรียมเอกสารคำร้องแบบฟอร์มต่าง ๆ  และจัดเก็บเอกสาร งานค้นหาเอกสาร  ในการขอคัดสำเนาตรวจเอกสารงานจดทะเบียนใหม่ยานพาหนะขนส่งงานบริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์งานบริการชำระภาษีรถประจำปี  สำหรับรถที่จดทะเบียนแล้ว  งานการโอนทะเบียนหรือเปลี่ยนเจ้าของ  งานนำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียม  การจดทะเบียนพาณิชย์และทะเบียนขนส่งนำส่งกองคลัง  งานรายงานต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และได้รับมอบหมาย

                        4 ฝ่ายพัฒนาสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานจัดการคุ้มครองดูแลรักษาธรรมชาติ งานบำรุงศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมการศึกษา งานการทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรม งานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โดยแบ่งออกเป็น 2 งาน ดังนี้

                                 4.1 งานจัดการคุ้มครองดูแลรักษาธรรมชาติ งานบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                 4.2 งานส่งเสริมการศึกษา งานการทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรม งานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

                        5 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว  งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานระบบข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัด  งานสนับสนุนการจัดทำแผนการท่องเที่ยวจังหวัด  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งออกเป็น  2  งาน  ดังนี้

                                5.1 งานพัฒนาการท่องเที่ยว  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว งานฟื้นฟู  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานสนับสนุนการจัดทำแผนท่องเที่ยวจังหวัด งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                               5.2 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานระบบข้อมูลการท่องเที่ยว งานประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประสานเกี่ยวกับการทีองเที่ยวกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

couponcodeshosting