สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 28th - Author: NaiITservice

กองกิจการสภา อบจ.นราธิวาส

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย  ดังนี้

  1. ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเลือกตั้ง งานธุรการ งานสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียนประวัติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดงานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภาและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งออกเป็น  2  งาน  ดังนี้

          1.1 งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานระเบียบการทะเบียนประวัติสมาชิกสภาองค์การ

          บริหารส่วนจังหวัดงานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภาและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

          1.2 งานการเลือกตั้ง งานด้านธุรการ  งานสารบรรณ  งานจัดทำคำสั่ง  ประกาศ  งานการเจ้าหน้าที่  รวบรวมเก็บรักษาระเบียบ กฎหมาย  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  งานรับ-ส่ง  หนังสือ  แจ้งเวียนหนังสือ  รวบรวมสถิติข้อมูล  ระบบฐานข้อมูล  ประชาสัมพันธ์  จัดทำแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกอง  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  1. ฝ่ายการประชุม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการจัดทำระเบียบวาระการประชุม งานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และคณะกรรมการต่าง ๆ  ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียบ กฎหมายข้อบังคับการประชุม  งานตั้งกระทู้ถาม  งานข้อสอบถามของสภาและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งออกเป็น  1  งาน  ดังนี้

          2.1 งานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการประชุมสภา  งานการจัดทำระเบียบวาระการประชุม  งานรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และคณะกรรมการต่าง ๆ  ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานระเบียบ  กฎหมาย ข้อบังคับการประชุม  งานเลขานุการสภา  อบจ.งานตั้งกระทู้ถาม งานข้อสอบถามของสภา  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

  1. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการประชาสัมพันธ์ กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น งานติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภางานการจัดทำแผนงานต่าง ๆ และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น  1  งาน  ดังนี้

          3.1 งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการประชาสัมพันธ์  กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น  งานติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภา  งานจัดทำแผนงานต่าง ๆ และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


 

 

couponcodeshosting