สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 28th - Author: NaiITservice


    

กองแผนและงบประมาณ                       

     กองแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีการตรวจติดตาม  และประเมินผลแผนงานโครงการ  การจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งออกเป็น  4  ฝ่าย  ดังนี้ 

                             1 ฝ่ายนโยบายและแผน  มีหน้าทีความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน  งานการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  งานการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานจัดทำยุทธศาสตร์  การพัฒนาท้องถิ่น  งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งออกเป็น  4  งาน  ดังนี้

                                               1.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และกำหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งานจัดทำแผนปฏิบัติ

                                               1.2 งานประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประสานงานหน่วยงานในการบูรณาการแผนท้องถิ่น  งานเกี่ยวกับการประชุมการจัดทำแผนในระดับต่าง ๆ งานประสานงานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น

                                               1.3 งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งานรวบรวมสถิติข้อมูลท้องถิ่น

                                               1.4 งานจัดทำแผนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  ทำหน้าที่  กำหนดนโยบายในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  งานการประชุม  งานติดตามผลการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

                            2 ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ  งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ  งานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  งานที่เกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุน  งานวิเคราะห์งบประมาณ  งานจัดสรรงบประมาณและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งออกเป็น  2  งาน ดังนี้

                                               2.1 งานจัดทำงบประมาณและพัฒนารายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์งบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ  งานโอนงบประมาณรายจ่าย  งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

                                               2.2 งานเงินอุดหนุน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการขอรับเงินอุดหนุน  งานเงินอุดหนุนหน่วยงาน  งานพัฒนารายได้ท้องถิ่น  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                          3 ฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนงานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายโดยแบ่งอกเป็น  2  งาน  ดังนี้

                                               3.1 งานแผนงานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการงานพัฒนา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                                               3.2 งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย                   

                         4 ฝ่ายติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ  งานวิจัย  วิเคราะห์  และพัฒนา  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งออกเป็น  2  งาน  ดังนี้

                                               4.1 งานติดตามประเมินผล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ  ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา  งานสรุปรายงานประจำปี  งานสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ  งานติดตามผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                                               4.2 งานวิจัย  วิเคราะห์  และพัฒนามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  งานนิเทศ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  


 

couponcodeshosting