สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 28th - Author: NaiITservice

  

     

     

 

กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

                              1 ฝ่ายการบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเงินสดรับเงินสดจ่าย  งานการจัดทำงบทดลองงบรับ-จ่าย  งบแสดงฐานะทางการเงิน  งานจัดทำทะเบียนคุมรายรับรายจ่าย  งบประมาณ  งานทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินสะสม  รายงานและนำส่งเงินสะสม  งานกระทบยอดงบประมาณรายจ่ายงานการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  งานการรายงานงบประจำเดือน ประจำปี ประจำไตรมาส  แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  สถานการคลัง  และงานจัดทำงบประมาณ งาน  โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ  งบประมาณงานรวบรวมสถิติรายได้รายจ่ายและอื่น ๆ งานจัดสรรเงินและควบคุมยอดเงิน  งานตอบข้อซักถาม  ข้อเสนอแนะของ สตง. และจังหวัด  งานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งออกเป็น 3 งาน  ดังนี้

                                                1.1 งานบัญชีและทะเบียนมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทำบัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนคุมรายได้รายจ่ายทุกประเภท  งานจัดสรรเงินและควบคุมยอดเงิน  งานจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน  งานจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  งานศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี  งานรวบรวมสถิติรายรับรายจ่าย  งานตรวจสอบสถานการคลัง  รายงานทางการเงินรายได้  รายไตรมาส  รายปี  งานตอบข้อชี้แจง ข้อซักถามของ สตง./จังหวัด  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                                                1.2 งานสถิติการคลังและงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำงบประมาณ งานโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์สถิติรายจ่าย  งานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยววับระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ  งานรายงานผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนถุงงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางการเงินให้ประชาชนได้รับทราบและงานอื่น ๆ 

                                                1.3 งานธุรการ งานสารบรรณของกอง   งานจัดทำประกาศ  คำสั่งงานจัดทำทะเบียนคุม  ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมแจ้งเวียนหนังสือ  งานเก็บรักษารวบรวมระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง งานการเจ้าหน้าที่ของกอง  งานบริการสถานที่  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานพัสดุ  ครุภัณฑ์ของกอง งานควบคุมการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการ  งานประชาสัมพันธ์

ของกอง  งานจัดทำงบทรัพย์สินของกองคลัง งานทำทะเบียนรับฎีกาของ อบจ.  งานนำเสนอและติดตามแฟ้ม และงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใด                                                                         

                                2 ฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการรับเงิน – จ่ายเงิน  นำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  งานตรวจสอบใบสำคัญฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งานเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินและควบคุมเช็คที่เบิกจ่ายจากธนาคาร   งานขออนุมัติกันเงิน  ขอขยายเวลากันเงิน  งานบำเหน็จบำนาญ  งานการรับและเบิกเงินจากจั้งหวัด  งานออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  งานนำส่งภาษีต่อสรรพากรงานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณงานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 งาน  ดังนี้

                                                2.1 งานบำเหน็จ บำนาญเงินเดือนและสวัสดิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบำเหน็จ  บำนาญ และสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้าง ข้าราชการบำนาญ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ งานออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งที่จ่ายนำส่งสรรพากร  งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินข้าราชการ  ถ่ายโอน  งานการดำเนินงานเกี่ยวกับสหกรณ์  ฌปค. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน  งานออกหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล

                                                2.2 งานตรวจหลักฐานและการจ่ายเงิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย  งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  งานตรวจสอบการเบิก-จ่าย เงินทุกประเภท  งานการจัดทำเช็ค  งานเก็บใบสำคัญรับเงินทุกประเภทประกอบฎีกางานเร่งรัดเงินยืมเงินงบประมาณ งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของกอง งานรวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินของทุกกอง  งานการจัดทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ  งานการรายงานค่าใช้จ่ายของกองคลัง  งานการรายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของ อบจ.  การนำส่งเงินประกันสังคม งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                                2.3 งานรับ – ส่ง  เก็บรักษาเงิน  และขอกันเงิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเงิน – นำฝากธนาคาร  งานการเก็บรักษาเงิน งานจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินการขอกันเงินผู้มีอำนาจอนุมัติ  การจัดทำทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร งานนำส่งเงินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  งานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                               3 ฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้  งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  งานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย  หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการจัดเก็บรายได้  งานเกี่ยวกับตรวจสอบบัญชี   งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 งาน  ดังนี้

                                                3.1 งานจัดเก็บและเร่งรัดรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ทุกประเภท  เช่น ค่าเช่าที่ดิน ท่าเทียบเรือ  โรงแรมบุหรี่  น้ำมัน  จัดทำหนังสือแจ้งเตือน กรณีมีผู้เสียภาษีไม่มาชำระภาษีภายในเวลากำหนด  การตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียมให้เป็นปัจจุบัน  (ขอข้อมูลจากสำนักงานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  จัดทำทะเบียนคุมการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท  จัดทำรายงานการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทงาน                                                             

ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินตามใบเสร็จรับเงิน  ที่เจ้าหน้าที่รับเงินนำส่งพร้อมหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                                3.2 งานวางแผนและพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท  พัฒนาการจัดเก็บรายได้ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บโดยเสนอฝ่ายบริหารเพื่อหาแนวทางใหม่ในการจัดเก็บคายได้งานวิชาการ  ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง การจัดเก็บรายได้ งานประสานฝ่ายนิติกร เพื่อดำเนินการจัดทำข้อบังคับและดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ อบจ. งานการสอบงานการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานรายงานการตรวจสอบการคลังการบัญชี และการเงิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ฯ  งานตรวจสอบหลักฐานฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และนอก

งบประมาณที่เบิกจ่ายเงินแล้ว  งานระบบควบคุมภายในของฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  งานรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค กรมส่งเสริมการปกครอง  ตามข้อทักท้วง  งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดเก็บและเร่งรัดรายได้  ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องงานจัดทำบัญชีมอบหมายการงานในหน้าที่ของฝ่าย


 

couponcodeshosting