สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 28th - Author: NaiITservice

กองช่าง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  ฝ่าย ดังนี้ 

                                1 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนการสำรวจและออกแบบ   ควบคุม  กำกับ  ดูแล   งานสำรวจและออกแบบ  เขียนแบบ   ประมาณราคาพร้อมทั้งจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรมงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 9 งาน ดังนี้

                                                1.1 งานสำรวจและจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับวางแผนงานสำรวจและทำข้อมูลวิศวกรรม   สำรวจงานถนน , อาคาร, สะพาน,แหล่งน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                                1.2 งานออกแบบและเขียนแบบมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางผัง  งานออกแบบ  เขียนแบบถนน  อาคาร, สะพาน,แหล่งน้ำ  ควบคุมตรวจสอบ  แนะนำแก้ไข  งานเขียนแบบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                                                                   

                                                1.3 งานประมาณราคา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับจัดหาราคาวัสดุในท้องตลาดมาจัดทำเป็นราคากลาง  ถอดรายการปริมาณวัสดุจากแบบ พร้อมทั้งประมาณราคางานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                                                                         

                                                1.4 งานวิชาการผังเมือง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาสำรวจ  รวบรวมสถิติข้อมูล  ตรวจสอบ  วิเคราะห์วิจัย  เพื่อวางแผนและวางโครงการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองประเทศ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                                1.5 งานข้อมูลสารสนเทศ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่  โดยใช้ข้อมูลภาคสนามการแปรความหมายภาพถ่ายทางอากาศ  และภาพถ่ายดาวเทียม  เพื่อการวิเคราะห์ทางด้านผังเมือง  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                                                1.6 งานสำรวจและจัดทำแผนที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสำรวจภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำแผนที่และข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  โดยการหาระยะ  ระดับ  ลักษณะ  ขนาดของภูมิประเทศของพื้นดินและจากภาพถ่ายทางอากาศ  ภาพถ่ายดาวเทียม  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                                1.7 งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดเก็บวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง  ทำการทดสอบในห้องทดสอบและทดสอบในสนามพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการทดสอบ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                               1.8 งานกำหนดมาตรฐานงานก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเก็บข้อมูลผลการวิเคราะห์  วิจัยของหน่วยงานที่ใช้เป็นมาตรฐานสากลที่เป็นวิชาการมาใช้กับงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                               1.9  งานสารบรรณของกอง   งานจัดทำคำสั่ง  ประกาศ  ระเบียบวาระการประชุม   จดบันทึกรายงานการประชุม  งานแจ้งเวียน  โต้ตอบหนังสือ  งานรับส่ง  ลงทะเบียนและงานหนังสือต่าง ๆ งานการเจ้าหน้าที่สวัสดิการ  และการเบิกจ่ายเงินงานเก็บรักษารวบรวมระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมดูแลเก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์  งานสถิติข้อมูล  ระบบฐานข้อมูล  และการประเมินผล  งานด้านการประชาสัมพันธ์ให้บริการและต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ

                                2 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานการควบคุมการก่อสร้าง งานควบคุมการซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่  งานจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 งาน ดังนี้                                                              

                                                2.1 งานก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้าง งานควบคุมงานก่อสร้างและพานและท่อ งานควบคุมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ  งานจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้าง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                                2.2 งานซ่อมบำรุง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง งานควบคุมงานซ่อมบำรุงทาง งานซ่อมบำรุงทางลูกรัง งานซ่อมบำรุงทางลาดยาง งานซ่อมบำรุงสะพานและท่อ งานซ่อมบำรุงรักษาแหล่งน้ำ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                                2.3 งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ งานต้นไม้และสวนงานการไฟฟ้า งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย                                            

                                3 ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุม กำกับดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค  สิ่งแวดล้อม  งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 งาน ดังนี้

                                                3.1 งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งานเกี่ยวกับอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ทางทะเล  เช่น  อนุรักษ์แหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเพื่อให้สัตว์ทะเลมีที่อยู่อาศัยและวางไข่  เป็นต้น   งานเกี่ยวกับอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ทางชายฝั่ง  เช่น  อนุรักษ์ป่าชายเลน  เป็นต้น  งานด้านจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษงานเกี่ยวกับการจัดการน้ำ                                                                                              

เสียรวม  งานเกี่ยวกับการจัดการขยะ  งานเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ, เสียง  เป็นต้น  งานด้านรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาวิเคราะห์  และหาแนวทางป้องกัน หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                                                3.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การอพยพผู้ประสบภัยจากอุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  และอุบัติภัยต่าง ๆ ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  งานช่วยเหลือเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคและที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัย  งานด้านรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณภัย  เพื่อใช้วิเคราะห์วิจัยและศึกษา  เป็นแนวทางในการป้องกันสาธารณภัย  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

                                                3.3 งานพัฒนาแหล่งน้ำ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค  และการเกษตรได้ตลอดปี  จัดหาแหล่งน้ำใต้ดิน  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร  บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอใช้ได้ตลอดไป  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                                4  ฝ่ายเครื่องจักรกล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุม  กำกับดูแลรับผิดชอบงานแผนงานด้านวิศวกรรม  เครื่องกล  การใช้เครื่องจักรกล  การดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องจักรกล  รวบรวมประวัติเครื่องจักรกล  ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเครื่องจักรในสนาม  งานจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์และการอนุญาต โดยแบ่งออกเป็น 3 งาน ดังนี้

                                                4.1 งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบ  คำนวณ  ควบคุม  และอำนวยการสร้างในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ค้นคว้าวิเคราะห์  วิจัย ทดสอบ หาข้อมูล สถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประการตรวจสอบ วินิจฉัย งานวิศวกรรม เครื่องกล การวางโครงการสร้างหรือประกอบสิ่งใด ๆ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลการอำนวยการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบทีเกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                                                4.2 งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับดลหะควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดเก็บ รักษา เบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการคำนวณรายการ และประมาณราคาเกี่ยวกับงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องยนต์ต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                                                4.3 งานสนับสนุนเครื่องจักรกล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการสร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง  ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร  เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือ เครื่องใช้กับโลหะ ควบคุมการทำงานของเครื่องจัก เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


อำนาจหน้าที่ 

                   กองช่าง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  ฝ่าย ดังนี้ 
       

                   ๑. ฝายสำรวจและออกแบบมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวก้บานแผนการสำรวจและออกแบบ ควบคุมกำกับดูแลงานสำรวจและออกแบบเขียนแบบประมาณรดพร้อมทั้งจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
             

                   ๒. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงมีหน้าที่ความรับผิดชอบกี่ยวก้บานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานครควบคุมการก่อสร้างงานควบคุมซ่อมบำรุงงานอาคารสถนที่งานจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างงานไฟฟ้างานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
                 

                   ๓. ฝ่ายเครื่องจักรกลมีหน้าที่ความรับผิดชอบกี่ยวกับนควบคุมกำกับดูแลรับผิดชอบงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลการใช้เครื่องจักรกล การดูแลบำรุงรักษาซ่อมแชมเครื่องจักรกล รวบรวมประวัติเครื่องจักรลควบคุมและติดตามการปฏิบัติของเครื่องจักรในสนามงานจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์และการอนุญาตงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                 

                   ๔. ฝ่ายบรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อมมีหน้ที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุม กำกับดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับสาธารญปโภคสิ่งแวดล้อมงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

couponcodeshosting