สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 25th - Author: NaiITservice

 

กองกรศึกษา ศาสนา และวันธรรม แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

                                1. ฝ่ายบริการการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานแผนและวิชาการ  งานนิเทศ และประกันคุณภาพการศึกษา งานการศึกษาพิเศษ โดยแบ่งออกเป็น 5 งาน ดังนี้                      

                                           1.1 งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  การพิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา การศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนการส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ

                                            1.2 งานแผนและวิชาการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งานจัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งานพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา  งานศึกษาวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน                                         

                                            1.3 งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานนิเทศการศึกษา  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย  งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดงานประสานการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา งานวิเคราะห์และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา

                                             1.4 งานการศึกษาพิเศษ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ  เรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   งานสนับสนุนการคัดแยกเด็กที่มีความสามารถพิเศษในสถานศึกษาในสังกัด  งานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ   งานสนับสนุนศูนย์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่รับถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ

                                             1.5 งานธุรการ งานจัดทำคำสั่ง  ประกาศ  งานการเจ้าหน้าที่  งานรวบรวมเก็บรักษาระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง งานรับ-ส่งหนังสือ  แจ้งเวียนหนังสือ  งานรวบรวมสถิติข้อมูล  ระบบฐานข้อมูล  งานประชาสัมพันธ์  จัดทำแบบพิมพ์  แบบฟอร์มต่าง ๆ งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกอง  งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย           

                                2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ  งานกิจกรรมและพัฒนาเด็กและเยาวชน  งานประเพณีศาสนา   ศิลปะ  วัฒนธรรม  งานห้องสมุดประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 5 งาน ดังนี้ 

                                                2.1 งานศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและอาชีพงานส่งเสริมจัดศูนย์การเรียนชุมชน  งานาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน   งานส่งเสริมการจัดห้องสมุด  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลประชาชน  งานจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

                                                2.2  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดตั้งศูนย์เยาวชน  สนามกีฬา  ลานกีฬา  งานจัดหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  แก่เด็กและเยาวชนงานจัดชมรมหรือกลุ่มกีฬาตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

                                                2.3 งานประเพณี  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  ศีลธรรม  งานจัดงานประเพณี  งานส่งเสริมการอนุรักษ์                                                                                           

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย   งานรวบรวมข้อมูลศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

                                                2.4  งานห้องสมุดประชาชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนอำเภอ/จังหวัด  ซึ่งถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ  งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการความรู้หลากหลายสาขาแก่ประชาชน   งานส่งเสริมการสร้างเครือข่าย   ถ่ายทอดความรู้และบริการเอกสาร  สิ่งพิมพ์เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน 


 

couponcodeshosting