สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 28th - Author: NaiITservice

 

 

 

กองพัสดุและทรัพย์สิน  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2  ฝ่าย  ดังนี้

                               1 ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง  จัดหาพัสดุ  งานปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์งานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ งานขออนุมัติกันเงินงานจัดทำหนังสือรับรองผลงาน  งานควบคุมงบประมาณประจำปี งานจัดทำสถิติการจัดหาพัสดุให้หน่วยงานอื่นงานตอบข้อซักถามของ สตง. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 งาน  ดังนี้

                                               1.1 งานจัดซื้อจัดจ้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  งานปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ  งานจัดทำทะเบียนสัญญาซื้อขาย งานขออนุมัติกันเงิน งานจัดทำหนังสือรับรองผลงาน  งานการคืนหลักประกันซองและหลักประกันสัญญางานจัดทำฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณควบคุมงบประมาณรายจ่าย  งานการเบิกจ่ายพัสดุงานตอบข้อซักถามของ สตง.  งานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหนังสือสั่งการ  ระเบียบ งานโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                                               1.2 งานธุรการ งานระเบียบแบบแผน  รวบรวมข้อมูลและสถิติ  งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานเกี่ยวกับการประชุม  งานพิจารณาเสนอแนะการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป  งานเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ งานบริการเอกสารสำคัญ เช่น ทะเบียนประวัติ             

                              2 ฝ่ายควบคุม ตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเบิกจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์  งานจัดทำทะเบียนพัสดุ  ครุภัณฑ์  งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งานจำหน่ายพัสดุ งานการขอใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน โดยแบ่งออกเป็น 1 งาน ดังนี้

                                                2.1 งานทะเบียนทรัพย์สินตรวจสอบและจำหน่าย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดทำงบทรัพย์สิน งานจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน งานการขอใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงานจำหน่ายพัสดุ


 

couponcodeshosting