สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 28th - Author: NaiITservice

หน่วยตรวจสอบภายใน  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2  งาน ดังนี้

                                1 . งานตรวจสอบภายใน  1  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี  เอกสารการเบิกจ่าย  เอกสารการรับเงินทุกประเภท  งานการตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี  งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                2 . งานตรวจสอบภายใน 2 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ     งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดงาน

อื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


 

couponcodeshosting