สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 28th - Author: NaiITservice
wilavun ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ): โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
โครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ เป็นพลังปฏิรูปประเทศ
 
 
          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล-ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา" โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อสารมวลชน และ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
         โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล-ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา" ริเริ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสรวมใจถวาย "ของขวัญ" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ ในช่วงเวลาที่เป็นมงคลฤกษ์ ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เป็นช่วงระยะเวลาที่มีวาระอันเป็นมงคลเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องถึง ๓ ปี
          "ปณิธานความดี" คือ ความตั้งใจอันแน่วแน่ของตัวเราที่กระทำสิ่งดีๆ ด้วยความสมัครในและมุ่งมั่นเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการทำความดีตามปณิธานนั้นจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อตนเอง และจะส่งผลในทางอ้อมให้เกิดการรังสรรค์สังคม โดยเฉพาะหากทำอย่างต่อเนื่องและในวงกว้าง ก็สามารถสร้างพลังแผ่นดินในการปฏิรูปประเทศได้ต่อไป
"

วันอาทิตย์, 05 กรกฎาคม 2558
nureesah ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ): บริการประชาชน

 ปณิธานความดี คือ หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน

      "ยาเสพติด นี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่าง  โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งราชการ ตำรวจ โดยโรงพยาบาล  โดยคน  เอกชนต่าง ๆ เดือดร้อนหมดและสิ้นเปลือง คนทั่วประเทศก็สิ้นเปลือง แทนที่จะมีเงินมีทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบปรามยาเสพติด  มัวแต่ต้องมาเสียค่าดูแลรักษา  ทั้งผู้เสพยา ผู้เป็นคนเดือดร้อนอย่างนี้   ก็เสียทั้งเงินและเสียทั้งชื่อเสียง. ซึ่งรัฐบาลในยุคนั้นได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาปฏิบัติการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมโดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ คือยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน ซึ่งมีความหมายมาจากคำว่าภูมิพล ซึ่งเป็นพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย และผลจากการร่วมเป็นพลังแผ่นดินของพสกนิกร จึงทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้ในระดับที่   น่าพอใจ"

 

    


วันอังคาร, 07 กรกฎาคม 2558
Powered by Phoca Guestbook
couponcodeshosting