สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 25th - Author: NaiITservice

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity And Transparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

 

 แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ 

     - แผ่นพับหยุดคอร์รัปชั่น

     - แผ่นพับปลุกสำนึกไทยต้านภัยคอร์รัปชั่น  

 

DOWNLOAD

DOWNLOAD

     - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

DOWNLOAD

 

  

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

 ข้อมูลพื้นฐาน

01 

 โครงสร้างหน่วยงาน

O2  

 ข้อมูลผู้บริหาร

     - ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

     - หัวหน้าส่วนราชการ

 

03 

 อำนาจหน้าที่ 

04

 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

05

 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 

06

  - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

07

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 08

 Q&A 

     - กระดานสนทนา

     - Facebook

     - Line Official

 

 09

 Social Network

     - Facebook

     - Line Official

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 

 แผนดำเนินงาน

O10

 แผนดำเนินงานประจำปี 

O11

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน 

012       

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  การปฏิบัติงาน

O13

 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 การให้บริการ

 O14

 คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

 O15

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

      - สถิติการให้บริการประจำปี

O16

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

     - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

      - ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

      - รายงานแบบการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

      - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

 O17  

 E-Service

     - E-Service     

     - รับแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริต

     - แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 O18

     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
 O19

     - รายงานการติดตามใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน

 O20

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 O21

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 O22

 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 O23

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

O24

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 O26 

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     

 O27

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 O28

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี     

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 O29 

         - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

        - การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และรับเรื่องการแก้ไขปัญหาร้องเรียนฯ

 
O30  

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

      - แบบฟอร์มการติดต่อ

      - กระดานสนทนา

      - Facebook

      - Line Official

 
O31

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

      - ข้อมูล​เชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ​ประจำปี

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     - แบบฟอร์มการติดต่อ

     - กระดานสนทนา

     - Facebook

     - Line Official

 
 O33

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     - การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 3  ครั้งที่ 1/2563

     - การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที่ 1/2563

     - ศุนย์ช่วยเหลือประชาชน  และศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

      - การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563

      - การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

      - เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการประเมินตามมาตรการป้องกันโรค สำหรับ 6 กิจการฯ

      - ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารมื้อเช้าสำหรับนักเรียนฯ

     -ขอเชิญชวนเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๐ ปี สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     - มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

     - ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริต

         - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประกาศฯ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

      - ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และผยแพร่เพื่อสร้างคาวมสามัคคีปรองดอง

      - กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

      - ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

       - เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

 

 O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

O36

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

      - รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 
O37

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

       - การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัตนราธิวาส

       - การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563

       - มอบเกียรติบุคคลดีเ่ด่นประจำปี พ.ศ.2563

       - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

     - ศูนย์การป้องกันการทุจริต

 

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

     

     - บริจาคโลหิต ในโครงการ "plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิตฯ

      - การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563

     - โครงการอบรมค่านิยม 12 ประการให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

     - ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลากรดีเด่นองค์การบริหารส่วนจังหรัดนราธิวาสและบุคคลดีเด่นผู้ทำประโยขนต่อจังหวัดนราธิวาส ประจำปีบประมาณ

พ.ศ. 2561 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 
O40

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O42

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

O43

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     - มอบเกียรติบุคคลดีเด่นนประจำปี  พ.ศ.2563     

     - มาตรการป้องกนการรับสินบน

     - สรุปรายงานการประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

     - ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารมื้อเช้าสำหรับนักเรียนฯ

     - โครงการ อบจ.ร่วมมือร่วมใจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

 

 

couponcodeshosting