สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sunday the 24th - Author: NaiITservice

โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพภาคใต้ ครั้งที่ 14  ประจำปี 2557 "ประตูภาคใต้เกมส์"  ระหว่างวันที่ 14 - 23 มกราคม 2557 ณ จังหวัดชุมพร

 

เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับเด็กๆ ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 โครงการสำรวจ-ออกแบบขยายถนนทางหลวงหมายเลข 42 (สายเก่า) ตอนทุ่งคา - ปลักปลา อำเภอยี่ง้อ-อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านรักธรรม-บ้านน้ำตก(กม.18) ม.5 ต.สุคิริน

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีด (ปูทับบนผิว คสล.เดิม) สายบ้านยะออ ต.จะแนะ

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายคลี่อุทิศ ม.9 บ้านโคกป่าคา ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านดาแลฮูมอ ม.1,3,6 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

 โครงการจ้างออกแบบโครงการขยายถนนสายทางหลวงหมายเลข 42 (สายเก่า) ตอนทุ่งคา – ปลักปบา อ าเภอยี่งอ จัวหวัดนราธิวาส

 โครงการเดินตามรอยพ่อ และการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานถ่ายโอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง