สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Saturday the 22nd - Author: NaiITservice

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้มีการจัดโครงการมัคคุเทศก์น้อยพัฒนาบ้านเกิด ให้กับเด็กๆในจังหวัดนราธิวาส

 

เมื่่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  นายกูเซ็ง  ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้มีการจัดโครงการพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการและประชาชานในจังหวัดนราธิวาส

`โครงการ อบจ.สานสัมพันธ์เติมเต็มความสุข และใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  2557 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพภาคใต้ ครั้งที่ 14  ประจำปี 2557 "ประตูภาคใต้เกมส์"  ระหว่างวันที่ 14 - 23 มกราคม 2557 ณ จังหวัดชุมพร

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง