สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Monday the 10th - Author: NaiITservice

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติและรับประกาศนียบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายสิทธิชัย ศักดา) ในฐานนะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร  ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนอัตตัรกียะห์อสลามียะห์ เมื่่อวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ข้าราชการและพนักงาน อบจ.นราธิวาส ร่วมกันพัฒนาอาคารสำนักงาน อบจ.หลังเก่า

 

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ กศน.จังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เพื่่อให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้จักการป้องกันไม่ให้เกิดโรคเอดส์ตามที่ดังกล่าว

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 นายก อบจ.นายกูเซ็ง ยาวอฆะซัน ได้ปิดพีธีการแข่งขันฟุตบอลอายุ 18 ปี ครั้งที่ 2  ชินเงินรางวัล 200,00 บาท ในการแข่งขันฟุตบอลอายุ 18 ปี  ประจำปี 2557 ในครั้งนี้

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง