สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Saturday the 22nd - Author: NaiITservice

 

เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับเด็กๆ ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอนกอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ และทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังกวัดนราธิวาส

 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบถนนโครงการสำรวจและออกแบบขยายทางหลวงหมายเลข 42 (สายเก่า) ตอนทุ่งคา-ปลักปลา อ.ยี่งอ-อ.เมือง จ.นราธิวาส 

 ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบถนนโครงการสำรวจและออกแบบขยายถนนทางหลวงหมายเลข 42(สายเก่า) ตอนทุ่งคา-ปลักปลา อ.ยี่งอ-อ.เมือง จ.นราธิวาส 

 โครงการสำรวจและออกแบบขยายถนนสายทางหลวงหมายเลข 42 (สายเก่า) ตอนทุ่งคา - ปลักปลา

 โครงการสำรวจ-ออกแบบขยานนทางหลวงหมายเลข 42 (สายเก่า) ตอนทุ่งคา - ปลักปลา อำเภอยี่ง้อ-อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านรักธรรม-บ้านน้ำตก(กม.18) ม.5 ต.สุคิริน

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีด (ปูทับบนผิว คสล.เดิม) สายบ้านยะออ ต.จะแนะ

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายคลี่อุทิศ ม.9 บ้านโคกป่าคา ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านดาแลฮูมอ ม.1,3,6 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

 โครงการจ้างออกแบบโครงการขยายถนนสายทางหลวงหมายเลข 42 (สายเก่า) ตอนทุ่งคา – ปลักปบา อ าเภอยี่งอ จัวหวัดนราธิวาส

 โครงการเดินตามรอยพ่อ และการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานถ่ายโอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤจิกายน 2558

  จ้างเหมาทาความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาภูมิทัศน์ถานที่ต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

จ้างเหมาบุคคลภายนอกอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่น ๆ

 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาสนามกีฬากลาง อบจ.นราธิวาส

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558

สรุปการสืบราคาครุภัณฑ์อื่นๆ (ชุดมาสคอต )

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม2558

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม2558

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2558 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558

 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง