สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 26th - Author: NaiITservice

โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องกฏหมายทั่วไปของประชาชน และกฏหมายอิสลาม (มรดกและครอบครัว)แก่ประชาชนจังหวัดนราธิวาส ของ อบจ.นราธิวาส

โครงการอบรมค่านิยม 12 ประการให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสล

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยกองกิจการสภา ฯ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง