สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Saturday the 7th - Author: NaiITservice

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้จัดโครงการประชุม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องนราทัศน์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นาย กูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ผบ.ฉก.30

21 เมษายน 2562 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อเด็กกำพร้า และด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 “MENARA RUN FOR KIDS”

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง