สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Wednesday the 12th - Author: NaiITservice

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยกองกิจการสภา ฯ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง