สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Thursday the 2nd - Author: NaiITservice

 โครงการ "การดูแลสุขภาพตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (วิธีนวดเท้า) ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 จัด ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง